Obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup online kurzů Cesty k porodu, Porod do vody, Spokojené miminko, Ambulantní porod, 3 scénáře začátku porodu, Cesta k úspěšnému kojení, odborný online kurz Jak se stát soukromou porodní asistentkou, vzdělávací online Akademii porodní asistence a dalších online kurzů, online služeb, přednášek a webinářů, včetně afirmací, videí, pdf, jpg, textových a mp3 souborů, (dále též uváděno souhrnně nebo jednotlivě jako „produkt“) přes webové rozhraní www.porodnicesty.cz (dále též označované v textu jen jako „web“, „webové rozhraní“) provozované Bc. Martinou Holubářovou, Hustířany 7, 552 11 Velichovky, Česká republika, IČ: 88082491, v evidenci Živnostenského odboru Městského úřadu Jaroměř.
 2. Nákup produktu probíhá na základě Kupní smlouvy (dále též jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím Kupní smlouva. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem nebo s užíváním internetových stránek www.porodnicesty.cz souvisí.
 3. Přeji si, aby pro vás byl nákup na mých webových stránkách příjemně stráveným časem, abyste byli s nákupem naprosto spokojeni a abyste přesně věděli, co u mě naleznete, jak celý proces nákupu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřeším vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.
 4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě nakoupíte vybrané produkty. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko, kterým odesíláte objednávku). Kontakt naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko, kterým odesíláte objednávku, mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Smlouvy (tedy já především povinnost dodat vám produkt nebo službu přesně podle vaší objednávky a vy svůj závazek zaplatit dohodnutou cenu).
 5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace.

II.

Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je Bc. Martina Holubářová, Hustířany 7, 552 11 Velichovky, Česká republika, IČ: 88082491, v evidenci Živnostenského odboru Městského úřadu Jaroměř.

Adresa pro doručování: Hustířany 7, 552 11 Velichovky

Adresa pro doručování elektronické pošty: martina@porodnicesty.cz.

2. KUPUJÍCÍ

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.porodnicesty.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů nebo služeb uvedených na tomto webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ, a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost), a nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Je jí Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele (tzn., že poskytuji stejná práva všem kupujícím, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou spotřebiteli. V dalším textu může být nahrazen pojem Spotřebitel pojmem Kupující).

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Je Smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webových stránkách www.porodnicesty.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím). Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III.

Objednávka a uzavření Smlouvy

 1. Kupující objednává zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách www.porodnicesty.cz, vyplněním zde umístěného formuláře.
 2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní www.porodnicesty.cz naleznete produkty a služby i s podrobným popisem jejich hlavních vlastností, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny, na jak dlouho a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), o objednávaném produktu.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko, kterým odesíláte objednávku.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu nebo telefonicky na Vámi uvedené telefonní číslo, které jste zadali v objednávce nebo při registraci. Přílohou tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné  mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.

Cena produktů a platba

 1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. U jednotlivých položek produktů a služeb je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Protože jako Prodávající nejsem plátce daně z přidané hodnoty, není rozlišována cena s daní a bez daně. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny.
 2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu nebo služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt nebo službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt nebo služba v mém vlastnictví.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

1. Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního portálu GoPay.

2. V případě konzultací, on-line a dalších služeb, nebo na vyžádání po vzájemné dohodě, bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt/služba co nejdříve dodána.

3. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostní platby kartou prostřednictvím platebního portálu GoPay je kupní cena splatná okamžitě. V případě bezhotovostního bankovního převodu max. 5 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedený v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet nebo účet u platební brány GoPay. 
V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě faktury, vám o přijetí platby pošlu potvrzovací e-mail, který zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkt není možné hradit formou splátkového kalendáře, pokud se nedohodneme jinak, nebo tak není uvedeno u vybraného produktu či služby.

V.

Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi online produktu vám po uhrazení kupní ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP) a po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Jde-li o online službu, individuálně se domluvíme na termínu a způsobu spojení (telefonicky nebo přes vybranou aplikaci).
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude online produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U okamžité platby, ihned po spárování v systému, nejpozději do 3 pracovních dnů. U online produktu bude celý obsah většinou zpřístupněn ihned, nebo postupně, podle toho, jak je uvedeno u daného produktu. U on-line služby záleží na individuální domluvě.
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů a služeb nejsou účtovány náklady na dopravu.
 4. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx a pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

 1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx a pdf. K přehrání obsahu v online kurzu v členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporujícího audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci nebo služby. Neodpovídám za váš případný neúspěch nebo zdravotní dopad v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud si zakoupíte on-line produkt, obdržíte přístupové údaje přímo pro zpřístupnění obsahu až po úhradě kupní ceny, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsem rovněž oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. 

VII.

Odstoupení od Smlouvy

 1. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 5 dnů po uzavření kupní smlouvy, mám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím. V případě, že jsem od vás obdržela před mým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
 2. Do 14 dnů je možné odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.
 3. Kupující i Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.
 4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek nebo bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nebo bonus nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 
VIII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě informujte mailem.

Pokud vám online produkt (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení e-mailem.

IX.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese martina@porodnicesty.cz.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 22.6.2023.